ТРЕНИНГ ЦЕНТАР

Партнери на ТТЦ

Уште во самите зачетоци на неговото формирање, ТТЦ Скопје, се стекна со силна подршка и искажана спремност за соработка, од страна на многуте потенцијални партнери во областа на неговото работење. Низата различни субјекти и институции од дејноста на образованието и едукацијата, општествените и стопанските организации, етаблираните и познати фирми и поединци во туристичката и патничка индустрија, меѓународните компании и организации... сите заедно, со својата подршка и разбирање, всушност дадоа и голем поттик во неговото отпочнување со работа. Посочувањето на некои од нив, е всушност и потврда за нивната партиципација во делот на активностите и работата на ТТЦ, како и наша благодарност за искажаната подршка и спремност за соработка.