social image
Формирањето на Tравел Тренинг Центарот (ТТЦ), се јави како потреба на туристичкиот сектор,
за создавање на обучени и стручни кадри за специфичните потреби на туристичкото стопанство.